Köp- och leveransvillkor

Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins samarbetsorgan, å andra sidan har träffat följande överenskommelse att gälla fr o m 1993-02-02. Punkten 5.5 har ändrats och punkten 5.6 har tillkommit efter överenskommelse med parterna 1994-08-30

1. Avtalet

1.1  Arrangören ansvarar  gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon  annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1. 2  Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger och broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informerats om ändringarna.

1. 3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1. 4 Anslutningsresa  ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1. 5  Avtalet  är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat  resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan

2. 1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2. 2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresa, om inte  annat särskilt överenskommits.

2. 3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning(anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2. 4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resa

3. 1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

3. 1 .1 Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande 5% av resans pris, dock lägst  200 kr.

3. 1. 2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 14 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 15% av resans pris

3. 1. 3 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 24 timmar  före avresan, mot  erläggande av en kostnad motsvarande 50% av resans pris.

3. 1. 4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris med avdrag för eventuell reseskatt.

3. 2 Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären i fall som anges i punkt 3.2.1 - 3.2.3 rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av researrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får uppgå till 5% av resans pris dock högst 200 kr. Vad resenären erlagt för avbeställningsskyddet skall inte återbetalas.

3. 2. 1 Om resenären och dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enl. punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3. 2. 2 Om  en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enl punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra  resan. Resenär skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3. 2. 3 Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller  3.2.2 och det är oskäligt att resenären skallgenomföra resan utan den andra personens sällskap.

3. 2. 4 Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1 - 3.2.3  skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet  som är storleksmässigt anpassad till det kvarvarande antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet. Vid paketresor med buss, båt, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre standard, exempelvis enkelrum i stället för dubbelrum.

3. 2. 5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställning skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3. 3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges här, i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

3. 4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4. 1 Resenären får någon som uppfyller alla villkor för att få deltaga i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenär måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

4. 2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga  gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan ha uppkommit på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresa och inställande av resan

5. 1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren. Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.

5. 2 Resenärens rätt att frånträda avtalet. Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalbrottet är av väsentlig  betydelse för resenären.  Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast  och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenär skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5. 3  Resenärens rätt till ersättningsresa. Frånträder resenären avtalet enligt punkt  5.2 har han rätt till annan paketresa som är likvärdig eller högre kvalitet om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa. eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till detta.

5. 4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa. I sådant fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören om det är skäligt.

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören inställt resan föreligger inte, om arrangören visar

1. att färre personer än ett i avtalet minimiantal anmält sig till  resan och resenären senast 14 dagar före resan skriftligen underrättats om att resan ställts in/vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan)  eller

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar  enligt första stycket  2 endast om också den som han anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ytterligare led.

5. 5 Ändring av priset.

Inträffar kostnadsökningar efter det att avtalet enligt punkt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

1. ändringar i transportkostnader

2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Rätt till prishöjningar enligt  1 och 2 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överskrider 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna för den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av morsvarande skäl, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

5. 6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m.

Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid denna tidpunkt då resan skall genomföras.

För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska och internationella myndigheter rådfrågas.

 

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister.

6. 1  Uteblivna prestationer.

Om efter avresan en väsentlig del  av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådant arrangemang skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan plats som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6. 2  Andra fel och brister.

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har  resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när  avtalet  ingicks och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om den som han anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6. 3 Skadeståndets omfattning.

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1891:35 s. 1), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen(1985:192) eller lagen(1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamationer och avhjälpande

7. 1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd  av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7. 2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljarna har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7. 3 Om resenären framfört klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8. 1 Arrangörens anvisningar m m.

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att inte medresenärer eller andra störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta , kan arrangören häva avtalet.

8. 2  Resenärens ansvar för skada.

Resenärens är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse,  t ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det  åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8. 3  Pass, visum, hälsobestämmelser

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan  samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller ifråga om pass och visum för medborgare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som  t ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören.

8. 4  Avvikande från arrangemanget.

Resenär som efter det att resan påbörjats  avviker från  arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denna för kontroll av uppgifterna om hemresan.

9. Tvistlösning

9. 1  Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Kompletterande särskilda resevillkor

OLIKA LYDELSE

Vid olika lydelse gäller Särskilda Resevillkor framför Allmänna villkor för paketresor (1993-02-02) med tillägg (94-08-30) och (17-12-31). De särskilda resevillkoren som anges här kompletterar de Allmänna resevillkoren för paketresor.

BETALNING

Anmälningsavgiften är 500 kr / 1 000 kr, vilken skall betalas inom tid som anges på faktura.

Slutbetalning (minus anmälningsavgiften) erlägges senast 21 dagar före avresa. Avi utsändes av Nord Syd Flyg och Buss AB.

PRIS

Avser om inget annat sägs per person i tvåbäddsrum. Enkelrum kan erhållas i mån av tillgång och mot angivet tillägg. Priserna gäller tills ny prislista utkommer.

RABATTER

Barn/ungdom  ej fyllda 16  år vid avresedagen erhåller 15 % rabatt på grundpriset, vid resa tillsammans med fullt betalande resenär. Extrasäng kan utnyttjas.

FÄRDHANDLINGAR

Färdhandlingar inklusive uppgift om exakt påstigningstid o. -plats utsändes av Nord Syd Flyg och Buss AB senast sju dagar före avresa. Resenär har skyldighet att själv kontrollera att färdhandlingarna är korrekta så snart de erhållits.

AVBOKNING av resa

Vid en avbeställning blir Din kostnad

Bussresa

Vid en avbeställning blir din kostnad:

  • mer än 30 dagar före avresa: 500 kr
  • 30-22 dagar före avresa: 25 %
  • 21-8 dagar före avresa: 50 %
  • inom 8 dagar före avresa: 100 %.

Resa där flyg ingår

  • mer än 45 dagar före avresa: 1 000 kr
  • 45-8 dagar före avresa: 50 %
  • inom 8 dagar före avresa: 100 %

Avbeställning måste vara skriftlig och vara arrangören tillhanda dag före resans avgång. Avbeställning kan ske till e-post info@nordsydresor.se.

 

AVBOKNING vid sjukdomsfall

Du kan skydda Dig mot  höga avbokningskostnader genom att vid anmälan erlägga  en avgift för avbeställningsskydd. Kostnaden för avbeställningsskydd återbetalas ej vid eventuell avbokning. Med undantag av expeditionsavgiften 300 kr, är Du skyddad mot höga avbeställningskostnader vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall, som drabbar Dig själv,  Dina barn eller make/maka.  Läkarintyg krävs.

Din avbeställningskostnad vid sjukdom blir 300kr + 5% av resans grundpris, avrundat till närmaste 10-tal kronor. Avbeställning måste vara skriftlig och vara arrangören tillhanda dag före resans avgång. Avbeställning kan ske till e-post info@nordsydresor.se.

Om INTE avgiften för avbeställningsskydd betalts gäller regler enl ”Avbokning av resa”.

Avbeställningsskydd skall tecknas i samband med bokning av resan, dock i undantagsfall senast 7 dagar efter bokning av resan.

EV. REKLAMATION

Eventuella felaktigheter skall anmälas omedelbart till färdledare. Om inte felet kunnat avhjälpas direkt på orten kan reklamation göras senare,  dock ej senare än 30 dagar efter hemkomst. Reklamationer skall ske i skriftlig form.

TRYCKFEL/ÄNDRINGAR

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar vi tvingats göra efter reseprogrammets publicering.

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL). PUL ersätts av GDPR den 25 maj 2018. Efter detta datum kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i GDPR.

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering avseende  din resa eller övrig kommunikation som rör din resa.

Mail-utskick

Din e-postadress kan komma att användas för utskicka av faktura samt infobrev.

 

 

 

EKONOMISK GARANTI har av NORD SYD FLYG OCH BUSS AB

enligt lagen om RESEGARANTIER ställts till Kammarkollegiet för Din säkerhet.