Personuppgiftspolicy

Uppdaterad 2018-05-16


Den 25 maj 2018 börjde nya regler om skydd för personuppgifter att gälla i och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR)


träder i kraft. Vi vill därför informera dig om hur vi på Nord Syd Flyg och Buss AB hanterar uppgifter om dig i enlighet med den nya lagstiftningen.


För vem gäller den här Personuppgiftspolicyn?


Denna personuppgiftspolicy gäller dig som köpt en resa av oss, prenumererar på vårt nyhetsbrev, besöker vår webbplats eller deltar i våra tävlingar och event. I den här policyn kallar vi det ”våra tjänster” för enkelhetens skull.


Sättet Nord Syd Flyg och Buss AB behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas med tiden, så vi rekommenderar att du läser denna policy med jämna mellanrum.


Vem är ansvarig?


Nord Syd Flyg och Buss AB är ansvarig för den behandlingen av uppgifter som sker inom ramen för våra tjänster.


Varför behandlas uppgifterna?


Vi samlar in, använder och sparar uppgifter om dig inom ramen för våra tjänster för att kunna


 • leverera och ta betalt för de tjänster som du har köpt samt möjliggöra god kundservice till dig, t ex för att hantera förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller ge dig information som du begärt eller som vi av något skäl behöver delge dig. Rättslig grund: avtal, artikel 6.1 b i GDPR.


 • ge dig som är eller tidigare har varit kund tillgång till erbjudanden från  Nord Syd Flyg och Buss AB. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR.


 • ge dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev tillgång till erbjudanden från Nord Syd Flyg och Buss AB. Rättslig grund: samtycke, artikel 6.1 a i GDPR.


 • ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra nya och befintliga tjänster, webbplatser och ev kommande appar. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR.


 • leva upp till kraven i bokföringslagen och liknande lagstiftning. Rättslig grund: rättslig förpliktelse, artikel 6.1 c i GDPR.
 • Vad har ni för berättigat intresse att behandla uppgifter om mig?


 • Vi behandlar uppgifter om dig med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse för att:


 • ge dig som är eller tidigare har varit kund tillgång till erbjudanden samt


 • statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra tjänster, webbplatser och ev appar.

  Den behandling som sker för att kunna ge dig som är eller tidigare har varit kund tillgång till erbjudanden innefattar bland annat segmentering, profilering och analys. De uppgifter som ligger till grund för denna behandling är t ex vilka resor våra kunder har bokat, postnummer, ålder och liknande. All marknadsföring sker enligt god marknadsföringssed och du kan när som helst välja att avstå.

  De uppgifter som behandlas för att ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra tjänster, webbplatser och ev appar är t ex vilka resor våra kunder har genomfört, postnummer, ålder och liknande. Behandlingen sker endast på aggregerad nivå, vilket innebär att uppgifter om enskilda kunder inte analyseras närmare.

  I båda fallen bedömer vi därför att vårt intresse av att behandla uppgifter om dig väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som behandlingen innebär. • Vilka uppgifter samlas in?


 • Vi samlar in, använder och sparar uppgifter som namn, födelsedata, postadress, telefon- och mobilnummer, e-postadress, IP-adress samt i vissa fall uppgifter om bankkontonummer, kontokort och andra betalningsuppgifter. Uppgifter som är premierande för rabatter samlas in vid nyttjande av rabatt. Uppgifter om personnummer, passnummer samt allergier samlas in vid behov. Även uppgifter om intressen och engagemang samlas in i vissa sammanhang. Vi samlar också in information om hur besökare beter sig på våra webbplatser, t ex om vilka sidor de besöker.

 • Hur samlas uppgifterna in?


         Uppgifterna samlas i huvudsak in direkt från dig som använder våra tjänster, exempelvis:


 • vid köptillfället, t ex via webbsidan eller telefon,


 • om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier, eller


 • vid uppdatering av dina kontaktuppgifter på ”Mina Sidor”

.

 • Personuppgifter kan också komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter.


         På våra webbplatser samlas uppgifter om besökarnas beteende in med hjälp av analysverktyg. • Hur används uppgifterna?


 • Uppgifterna samlas in, sparas, bearbetas, samkörs, analyseras och används på olika sätt för de syften som beskrivs ovan, t ex för leverans, marknadsföring och utveckling av våra tjänster. • Nord Syd Flyg och Buss AB kan komma att använda uppgifter om dig för att kontakta dig genom telefonsamtal, sms, e-post, vanlig post eller annan kommunikationsteknik. • Nord Syd Flyg och Buss AB lämnar ut uppgifter till våra samarbetspartners inom, logistik, distribution, analys, kundundersökning, kundservice, betallösningar, marknadsföring och liknande när det behövs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster eller för något av de andra syften som beskrivits ovan. • I vissa fall innebär det att Nord Syd Flyg och Buss AB för över uppgifter om dig till länder utanför EU/EES, i första hand till USA. I så fall ser vi till att mottagaren har åtagit sig att skydda dina uppgifter i enlighet med den överenskommelse mellan EU och USA som allmänt kallas för the EU-US Privacy Shield.

  Nord Syd Flyg och Buss AB säljer eller förmedlar aldrig personuppgifter till utomstående företag. • Hur länge sparas uppgifterna?


 • Uppgifter om dig används och sparas så länge det behövs för något av de syften vi använder uppgifterna för. Här följer information om ungefär hur länge du kan förvänta dig att uppgifter om dig används och sparas som längst. Om du vill veta mer eller begära att vi tar bort uppgifter om dig i förtid är du välkommen att kontakta Kundservice. • Om du har köpt en av våra resor används och sparas uppgifter om dig i två (2) år efter det att din resa har avslutats. Vissa uppgifter måste sparas i ungefär sju (7) år på grund av bokföringslagens regler.

  Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev används och sparas uppgifter om dig till dess att du avanmäler dig från nyhetsbrevet. • Om du har besvarat någon av våra enkäter används och sparas uppgifter om dig till dess att du väljer att ta tillbaka ditt samtycke eller i två (2) år efter det att din resa har avslutats. • Kan jag få del av uppgifter om mig samt ändra eller ta bort dem?


 • Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av uppgifter om dig eller invända mot behandlingen på annat sätt. Du kan också begära att få portera dina uppgifter. Kontakta Kundservice så hjälper de till. • Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka våra kostnader för att hantera den. Vi kan också välja att inte tillmötesgå din begäran i ett sådant fall. • Vad kan jag göra om jag inte vill ha direktreklam från er?


 • Du har rätt att när som helst avstå från direktmarknadsföring. Det gör du antingen genom att följa instruktionerna i det marknadsföringsmeddelande du har fått eller genom att kontakta Kundservice. • Vad kan jag göra om jag har synpunkter på hur uppgifterna behandlas?


 • Om du har synpunkter på hur vi behandlar uppgifter om dig är du välkommen att höra av dig till vår Kundservice. 

Nord Syd Flyg och Buss AB


Box 875


751 08 Uppsala


Org nr:556716-1467


e-post: info@nordsydresor.se


Tel: 0704536441